remont balkonu do kogo należy

Menu
 
we mnie, ze mną się zapomnij...

Temat: Uchwała określająca części wspólne

Witajcie
Może ktoś mógłby podesłać propozycje uchwały określającej części wspólne?Standardowymi częściami wspólnymi mogą być ;

Klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku.

Piwnice, strychy, schowki, wózkarnie, itp. pomieszczenia, jeżeli nie zostały sprzedane jako pomieszczenia przynależne do lokali.

Pralnie i suszarnie, kotłownie i składy opału, pomieszczenia węzłów cieplnych, rozdzielni elektroenergetycznych, wodomierzy, itp.

Dozorcówki ( dyżurki ) nie będące samodzielnymi lokalami i nie wliczone do powierzchni użytkowej lokali w budynku.

Schrony i ukrycia służące mieszkańcom danego budynku ( w przypadku gdy schron służy mieszkańcom wielu budynków jego status powinien zostać określony przez odpowiednie organa gminy w uzgodnieniu z właścicielami lokali w budynku ).

Garaże, jeżeli ich powierzchnia nie była uwzględniona w ogólnej powierzchni użytkowej lokali w budynku, stanowiącej podstawę do obliczania udziału we współwłasności i ceny lokalu.

Pomieszczenia zsypów, komórki na narzędzia, składy i inne pomieszczenia gospodarcze służące danej nieruchomości.

Dźwigi oraz ich szyby i maszynownie.

Fundamenty i inne elementy posadowienia budynku.

Ściany konstrukcyjne wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami architektonicznymi oraz tynkami zewnętrznymi w pomieszczeniach należących do nieruchomości wspólnej.

Ściany działowe z wyjątkiem ściany usytuowanych wewnątrz poszczególnych lokali.

Dachy wraz z ich konstrukcją nośną stropodachy oraz rynny, obróbki blacharskie, ławy kominiarskie, włazy, drabiny, itp.

Stropy pomiędzy poszczególnymi lokalami.

Przewody kominowe ( spalinowe i wentylacyjne ) wraz z kominami, bez kratek wentylacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania ( z wyjątkiem instalacji etażowych ) wraz z grzejnikami.

Węzeł cieplny nie stanowiący własności dostawcy energii cieplnej wraz ze związanymi z innymi urządzeniami.

Instalacja gazowa od głównego zaworu w budynku do urządzeń odbiorczych ( bez urządzeń ).

Instalacja elektryczna od złącza do tablic rozdzielczych na klatkach schodowych ( wraz z tablicami ).

Instalacja wodociągowa od zaworu głównego za wodomierzem poprzez poziomy piwniczne do pionów ( bez odgałęzień do poszczególnych lokali ).

Instalacja centralnej ciepłej wody od pierwszego zaworu za wymiennikiem lub rozdzielaczem w węźle cieplnym do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody zużytej w lokalu lub ( w przypadku braku wodomierza ) do pierwszego zaworu licząc od trójnika, od którego odchodzi instalacja odrębnego lokalu ( włącznie z zaworem ) a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych.

Instalacja kanalizacyjna od pierwszej studzienki rewizyjnej, w tym piony, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, podłączenia lokali znajdujących się poza tymi lokalami i syfony stropowe, lecz z wyłączeniem odcinków służących poszczególnym lokalom i znajdujących się w obrębie tych lokali, a także zewnętrzne i ew. wewnętrzne rury spustowe.

Inne instalacje finansowane ze środków wspólnoty mieszkaniowej lub przekazane wspólnocie przez poprzedniego właściciela ( np. instalacja odgromowa, antena zbiorcza, instalacja domofonowa, i inne ) bez urządzeń i osprzętu w lokalach.

W przypadku gdy współwłasność obejmuje działkę gruntu poza obrysem budynku, również obiekty znajdujące się na tej działce, a mianowicie;

a) drogi, dojazdy, parkingi, chodniki, schody, itp.

b) obiekty małej architektury i urządzenia terenu, w tym urządzenia placu zabaw, ławki, trzepaki

c) altany śmietnikowe, komórki oraz inne budynki i budowle nie będące własnością odrębnego właściciela

d) instalacje i urządzenia oświetleniowe oraz ewentualnie inne instalacje służące użytkowaniu terenu ( nie dotyczy to sieci i przyłączy do budynku )

e) drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, itp.

f) balkony, loggie, tarasy i balustrady.

Wymienione wyżej balkony, logie, tarasy i balustrady mimo, iż zwykle przeznaczone są do indywidualnego użytku, stanowią nieodłączny element elewacji zewnętrznej. Ich remont powinien być przeprowadzony jednocześnie i w sposób jednolity
Nie oznacza to całkowitego zwolnienia indywidualnych użytkowników tych elementów z wszelkich obowiązków ich utrzymania w stanie nie pogorszonym..

Wystarczy wybrać z tego to co znajduje się w twojej wspólnocie odpowiednio zredagować uchwałę i już wiadomo co i do kogo należy.

Pozdrawiam.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1361Temat: TARASYWracając do tarasów, to gdzie niby są te pieniądze, które płacicie na ich utrzymanie? Bo ja jeszcze grosza nie zobaczyłem. Jak była ulewa i zatkał się odpływ to sam musiałem się tym zająć żeby zapobiec powodzi. Rynna przebiegająca przez taraz zatkana jest chyba od czasu wybudowania bloku, już 3 razy ten problem zgłaszałem w administracji i zero odzewu, więc gdzie niby są te pieniądze płacone przez wszystkich na fundusz remontowy używanego przeze mnie tarasu?.


ja uprzedzam fakty.....moze to troszkę Ci w glowie rozjaśni.....


Kłopoty z tarasem
Dorota Bąbiak-Kowalska

Jeden z czytelników zwrócił się do nas z pytaniem - nawiązując do zamieszczonego we "Wspólnocie Mieszkaniowej" nr 6/2003 artykułu Cezarego Jankowskiego pt. "Zagrożone balkony i tarasy" - czy były ostatnio nowe rozstrzygnięcia sądowe dotyczące kwestii, do kogo należy utrzymanie tarasów pełniących jednocześnie funkcję przykryć dachowych. Użytkuje on właśnie taki taras, zaś właściciel znajdującego się pod nim mieszkania wytoczył mu powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej przez przeciekający taras. Zarząd wspólnoty uważa - podobnie jak powód - że to użytkownik tarasu powinien dbać o szczelność stropu.

--------------------------------------------------------------------------------

We wspomnianym już artykule autor stwierdził, że tarasy pełniące jednocześnie funkcję przykrycia dachowego niżej położonych kondygnacji, garaży i prześwitów w budynkach mieszkalnych mogą być przeznaczone do użytku wspólnego lub użytkowane tylko przez jednego właściciela. Jednak niezależnie od możliwości ich wykorzystywania, utrzymanie należytego stanu technicznego wchodzi w zakres obowiązków wspólnoty. Pogląd ten jak najbardziej podzielam.

Stan prawny

Jeżeli czytelnik nie ma indywidualnego tytułu prawnego do tarasu, to jest on częścią nieruchomości wspólnej, mimo że tylko on z niej korzysta. Jego właścicielem jest więc wspólnota. W takim przypadku koszty remontu tarasu ponosi jego właściciel, czyli wspólnota. Zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel lokalu użytkujący taras ponosi koszt jego remontu proporcjonalnie do swego udziału w nieruchomości wspólnej. Użytkownik tarasu musi jedynie umożliwić wstęp do lokalu oraz na taras, jeżeli jest to niezbędne do naprawy tarasu (art. 13 ust. 2 ustawy).

Jeżeli jednak taras wymaga remontu wyłącznie z jego winy, to musi sam ponieść koszty zarówno jego remontu, jak też ewentualnego remontu w niżej położonych lokalach. Może to być spowodowane np. wadliwie położoną terakotą lub innymi czynnościami użytkownika, na które nie uzyskał on zgody od wspólnoty.

Trzeba podkreślić, że w każdym przypadku wspólnota może dokonać naprawy nawet wbrew woli użytkownika (art. 209 kodeksu cywilnego), a przeciwko niemu samemu wystąpić z powództwem o udział w kosztach, w zależności od sytuacji w części proporcjonalnej do udziału lub w całości (art. 15 ust. 2 i art. 16 ustawy).

Orzecznictwo

Co do rozstrzygnięć sądu, warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2002 r. (sygn. akt III RN 153/01). Trzeba jednak zaznaczyć, że stanowisko sądu w tej sprawie jest niejednolite. W tym orzeczeniu stanął on na stanowisku, że co prawda elewacja to nie tylko "otynkowanie z ewentualnymi elementami ozdobnymi", lecz "zewnętrzna ściana budynku wraz z występującymi na niej elementami architektonicznymi i wystrojem" (por. Słownik języka polskiego, tom I, PWN, Warszawa 1996, s. 504), ale to nie znaczy, że balkony stanowią wspólną część budynku bez względu na to, który ze współwłaścicieli z nich korzysta.

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowi bowiem, że w razie wyodrębnienia własności lokali wchodzących w skład danej nieruchomości przysługuje ich właścicielom udział w nieruchomości wspólnej, który obejmuje grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Zdaniem sądu, wynika stąd a contrario, że urządzenia i części budynku, w tym balkony, służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej.

W takiej sytuacji balkon jest częścią składową lokalu mieszkalnego jako rzeczy w rozumieniu ogólnego przepisu art. 47 § 2 k.c., gdyż nie może być od niej odłączony bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu. Kategoria "pomieszczenia przynależnego", jako części składowej w znaczeniu funkcjonalnym rozszerza więc pojęcie rzeczy składowej według kodeksu cywilnego. Jest ona zarazem na tyle elastyczna, że status prawny balkonu uzależnia od okoliczności konkretnego przypadku w tym sensie, iż ani nie przesądza, ani też nie wyklucza kwalifikowania go jako pomieszczenia przynależnego.

Innymi słowy, balkony mogą - zależnie od koncepcji architektonicznej danego budynku - być zarówno częścią elewacji spełniającą jedynie funkcję zdobniczą, jak też zostać przeznaczone do użytku ogółu właścicieli, albo przynależeć do poszczególnych lokali mieszkalnych i być przeznaczone do wyłącznego użytku ich właścicieli.
Źródło: slowicza.org/viewtopic.php?t=820
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates